அனைத்துப் பாடசாலைகளுக்கும் அனைத்துத் தரங்களுக்கும் விடுமுறை

உயர் தரப் பரீட்சைக் காலப்பகுதியில் நாட்டின் அனைத்துப் பாடசாலைகளினதும் அனைத்துத் தரங்களுக்கும் விடுமுறை வழங்கப்பட்டுள்ளதாக கல்வி அமைச்சு அறிவித்துள்ளது. 

 

SHARE the Knowledge

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!