இலங்கை அதிபர் சேவையின் தரம் III க்கு ஆட்சேர்ப்பு

 

Teachmore

இலங்கை அதிபர் சேவையின் தரம் III க்கு ஆட்சேர்ப்பு

இலங்கை அதிபர் சேவையின் தரத்திற்கு ஆட்சேர்ப்பு அறிவிப்பு

விண்ணப்ப படிவம்

பட்டதாரி ஆசிரியர்கள் – 5 வருட அனுபவம்

கல்வியியல் கல்லூரி டிப்ளோமாதாரிகள் – 6 வருட அனுபவம்

விண்ணப்ப முடிவு 26 Jan 2022

Teachmore

Teachmore

Teachmore

Teachmore

Teachmore

Teachmore

Teachmore

Teachmore

Teachmore

SHARE the Knowledge

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!