கல்வி அமைச்சினால் நியமிக்கப்பட்டுள்ள கல்விசாரா ஊழியர்களின் வருடாந்த இடமாற்றம் – 2022

கல்வி அமைச்சினால் நியமிக்கப்பட்டுள்ள கல்விசாரா ஊழியர்களின் வருடாந்த இடமாற்றம் – 2022

අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයෙන් පත් කරන ලද අනධ්‍යන කාර්ය මණ්ඩලයට අයත් නිලධරයන්ගේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු -2022

SHARE the Knowledge

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!