க.பொ.த உயர் தரம் – கடமையிலீடுபடுவோருக்கான கொடுப்பனவு – திருத்தப்பட்டது.

https://teachmore.lk/2022/03/gce-al-payment-details-revised/
SHARE the Knowledge

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!