சனிக்கழமை நடாத்த திட்டமிடப்பட்ட தென் மாகாண பரீட்சையில் மாற்றம்

தென் மாகாணப் பாடசாலைகளுக்கான மூன்றாம் தவணைப் பரீட்சை நேர அட்டவணை திருத்தப்பட்டுள்ளது.

மார்ச் 26 சனிக்கிழமை அடங்கலாக பரீட்சை நேர அட்டவணை தயாரிக்கப்பட்டு வெளியிடப்பட்டதை அடுத்து பல ஆசிரியர் சங்கங்கள் அதற்கு எதிர்ப்புத் தெரிவித்தன. சிலர் சனிக்கிழை பணியாற்றவதற்கு மேலதிக கொடுப்பனவு செலுத்தப்பட வேண்டும் என்று கோரினர்

இந்த எதிர்ப்புகளை அடுத்து மாகாணத்தின் பரீட்சை நேரசூசியில் சனிக்கிழமை அகற்றப்பட்டு புதிய திருத்தப்பட்ட தர அட்டவணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

SHARE the Knowledge

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!