தரம் 5 புமைப்பரிசில் பரீட்சை – 2021(2022 ஜனவரி)

 

தரம் 5 புமைப்பரிசில் பரீட்சை – 2021(2022 ஜனவரி) கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர (உயர் தரப் பரீட்சை -2021(2022 பெப்ரவரி) பரீட்சை நிலையங்களில் டெங்குநோய் பரவுவதைத் தடுப்போம்

2021ஆம் வருடத்திற்குரிய பாடசாலைகளுக்கு மாணவர்களைத் தேர்ந்தெடுப்பதற்கும் புலமைப்பரிசில் வழங்குவதற்குமாக தரம் 5 மாணவர்களுக்கு நடாத்தப்படும் பரீட்சை 2022 ஜனவரி மாதம் 22ஆம் திகதி 2943 பரீட்சை நிலையங்களிலும், க.பொ.த. (உயர்தர)ப் 2021(2022) பரீட்சை 2022 பெப்ரவரி மாதம் 07ஆம் திகதி தொடக்கம் மார்ச் மாதம் 05ஆம் திகதி வரை 2438 பரீட்சை நிலையங்களிலும் நாடளாவிய ரீதியில் நடாத்துவதற்கான ஏற்பாடுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன.

பரீட்சை நடைபெறும் காலப்பகுதியில் பரீட்சை நிலையங்கள் அமைந்துள்ள பாடசாலைகளில் டெங்கு நோய்த்தடுப்புக்கான புகை அடிப்பதற்காக உரிய அதிகாரிகளுக்கு அறிவுறுத்தல்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

அதற்கமைய கல்வி அமைச்சின் வழிகாட்டல்களின் கீழ் மாகாண சுகாதார சேவைப் பணிப்பாளர், மாவட்ட சுகாதார சேவைப் பணிப்பாளருடன் தொடர்பு கொண்டு மாகாண/ வலயக் கல்விப் பணிப்பாளர்கள் உரிய பாடசாலை அதிபர்கள் மூலமாக டெங்கு நோய்த்தடுப்புக்கான புகை அடிப்பு வேலைத்திட்டத்தை முன்னனெடுக்குமாறு அறிவுறுத்தல்

பரீட்சை தொடர்பான விடயங்கள்

வழங்கப்பட்டுள்ளது.

SHARE the Knowledge

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!