தேசிய கல்வியியல் கல்லூரி டிப்ளோமாதாரிகளை ஆசிரியர் நியமனத்திற்காக தகவல் சேகரிப்பு

தேசிய கல்வியியல் கல்லூரிகளின் 2017-2019 ஆம் ஆண்டு மாணவர்களுக்கான ஆசிரியர் நியமனம் வழங்குவதற்கான தகவல்களைச் சேகரிப்பதற்கு கல்வி அமைச்சு நிகழ்நிலையில் ஏற்பாடுகளைச் செய்துள்ளது.

17.03.2022 ஆம் திகதி நிகழ்நிலையில் இது ஆரம்பமாகும்.

கல்வி அமைச்சின் neoc.moe.gov.lk என்ற இணையத்தளத்ளதினூடாக 25 ஆம் திகதி வரை நிகழ்நிலையில் நிரப்புவதற்கு முடியும் என கல்வி அமைச்சு அறிவித்துள்ளது.

SHARE the Knowledge

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!