தேசிய பாடசாலை அதிபர்களுக்கு கல்வி அமைச்சின் அவசர வேண்டுகோள்

Teachmore

தேசிய பாடசாலை அதிபர்களுக்கு கல்வி அமைச்சு அவசர வேண்டுகோள் ஒன்றை விடுத்துள்ளது. 

வேலையற்ற பட்டதாரிகளுக்கு தொழில்வழங்கல் திட்டத்தின் கீழ் 2020 ஆம் ஆண்டு உள்ளீர்க்கப்பட்ட பட்டதாரி பயிலுனர்களில் உங்கள் பாடசாலையில் பயிற்சி பெற்றவர்களின் பெயர் விபரங்களை பின்வரும் ஒழுங்கின் படி, நிரப்பி கல்வி அமைச்சுக்கு 0701.2022 ஆம் திகதி 4.00 மணிக்கு  முன்னர் பெக்ஸ் மற்றும் ஈமெயில் ஊடாக அனுப்பி வைக்குமாறு கல்வி அமைச்சு கோரியுள்ளது. 
பெக்ஸ் – 011785491
மின்னஞ்சல் – moecombinedservice@gmail.com
மேலதிக தகவல்கள் 0112785239, 0112784533
Teachmore

 

SHARE the Knowledge

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!