பட்டதாரி பயிலுனர்களை அரச சேவையில் நிரந்தரப் படுத்தல் – மேல் மாகாணம்

பட்டதாரி பயிலுனர்களை அரச மற்றும் மாகாண அரச சேவையில் நிரந்தரமாக்குவதற்கான விபரங்கள் மற்றும் விண்ணப்பம் மேல் மாகாண சபையால் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இது ஏப்ரல் மாதம் நிரந்தர நியமனம் பெறவுள்ளவர்கள் தொடர்பான தகவலுக்கானதாகும்.

விபரங்கள் சிங்களத்தில் உள்ளது

SHARE the Knowledge

One thought on “பட்டதாரி பயிலுனர்களை அரச சேவையில் நிரந்தரப் படுத்தல் – மேல் மாகாணம்

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!