பட்டதாரி பயிலுனர்களை ஆசிரியர் சேவையில் இணைத்தல் – கிழக்கு மாகாணம்

பட்டதாரி பயிலுனர்களாக பயிற்சிக்கு ஆட்சேர்ப்புச் செய்யப்பட்ட பட்டதாரிகளை கிழக்கு மாகாப் பாடசாலைகளில் நிலவுகின்ற ஆசிரியர் வெற்றிடங்களுக்காக இலக்கை ஆசிரியர் சேவை, 3-1 (அ) தரத்திற்கு மாவட்ட ரீதியாக ஆட்சேர்ப்புச் செய்தல் – 2022

அறிவுறுத்தல்கள் (விண்ணப்பம் இன்னமும் பதிவேற்றப்படவில்லை)

Details in Sinhala

SHARE the Knowledge

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!