பாடசாலை தவணைகள்

சிங்கள மற்றும் தமிழ் பாடசாலைகள்
முதலாம் தவணை (முதற்கட்டம்)2022.04.18 – 2022.05.20 
2021 சாதாரண பரீட்சைகளுக்காக பாடசாலை விடுமுறை2022.05.21 – 2022.06.05 
முதலாம் தவணை (இரண்டாம் கட்டம்)2022.06.06 – 2022.07.08
 இரண்டாம் தவணை2022.07.18 – 2022.09.16
மூன்றாம் தவணை (முதற்கட்டம்)2022.09.19 – 2022.10.13
2022 உயர்தர பரீட்சைக்கான விடுமுறை2022.10.14 – 2022.11.13  
மூன்றாம் தவணை (இரண்டாம் கட்டம்)2022.11.14 – 2022.12.23 
முஸ்லிம் பாடசாலைகள்
முதலாம் தவணை (கட்டம் 1)2022.05.04 to 2022.05.20  )
சாதாரண தர பரீட்சை விடுமுறை2022.05.21 to 2022.06.05
முதலாம் தவணை (கட்டம் 2)2022.06.06 – 2022.07.08
இரண்டாம் தவணை2022.07.18 – 2022.09.16 
மூன்றாம் தவணை (கட்டம் 1)2022.09.19 – 2022.10.13 
விடுமுறை2022.10.14  – 2022.10.26
மூன்றாம் தவணை (கட்டம் 2)2022.10.27 – 2022.12.23 
SHARE the Knowledge

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!