வினாத்தாள் அச்சிடுவதற்கான தாள் பற்றாக்குறை: மூன்றாம் தவணைப் பரீட்சை ஏப்ரில் பின்னர்

மேல் மாகாணத்தில் உள்ள பாடசாலைகளின் மூன்றாம் தவணைப் பரீட்சைகளை நடாத்துவது தாமதப்படுத்தப்படும் என மேல் மாகாண கல்விப் பணிப்பாளர் அறிவித்துள்ளார்.

பரீட்சை வினாப்பத்திரங்களை அச்சிடுவதற்கான தாள்கள் மற்றும் இதர பொருள்களில் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டதே இதற்குக் காரணமாகும் என்று அறிவித்துள்ளார்.

தாள் மற்றும் இதர பொருட்கள் தட்டுப்பாடு காரணமாக, 6, 7, 8ம் வகுப்புகளுக்கான மூன்றாம் தவைண கால அட்டவணையில் திருத்தம் செய்யப்பட்டும் என்றும் , 4, 9, 10, 11ம் வகுப்புகளுக்கான இறுதி தவணைப் பரீட்சை ஏப்ரல் 2022 விடுமுறையின் பின்னர் நடாத்துவதற்கும் தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளதாக பணிப்பாளர் அறிவித்துள்ளார்.

SHARE the Knowledge

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!