வியாபார முகாமைத்துவமாணி பட்டப்படிப்பு – 2020/2021

புதிய அனுமதிக்கான தெரிவு – 2022

வியாபார முகாமைத்துவமாணி பட்டப்படிப்பு – 2020/2021

யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழகம்

பிரிவு – XII

  • விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி : 08.04.2022
SHARE the Knowledge

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!