வேறொரு பாடத்திற்குஃ வேறு மொழி மூல விண்ணப்பம்

விண்ணப்பிக்கும் பாடத்திற்கு மேலதிகமாக இன்னுமொரு மொழிமூலமான மதிப்பீடு அல்லது வேறு ஒரு பாடம் ஒன்றை மதிப்பீடு செய்வதாயின் பிரத்தியேகமாக வழங்கப்பட்டுள்ள விண்ணப்பப்படிவம் பூர்த்தி செய்யப்பட்டு தபாலில் அனுப்பி வைக்கப்படல் வேண்டும் என பரீட்சைத் திணைக்களம் அறிவுறுத்தியுள்ளது.

வேறு மொழிமூல விண்ணப்பம்

உதாரணமாக தமிழ் மொழி மூல விஞ்ஞான பாட மதிப்பீட்டுக்கு விண்ணப்பித்துள்ள ஆசிரியர், ஆங்கில மொழி மூல விஞ்ஞான பாடத்திற்கு விண்ணப்பிக்க வேண்டுமாயின்,தமிழ்மொழி மூல விண்ணப்பம் – நிகழ்நிலை விண்ணப்பம்ஆங்கில மொழி மூல விண்ணப்பம் – பிரத்தியேக பீ.டி.எப் இல் தரப்பட்டுள்ள விண்ணப்பம்
இரண்டாம் பாட விண்ணப்பம்

தமிழ், ஆங்கிலம், அறபு பாட மதிப்பீட்டுக்கு விண்ணப்பிக்கும் ஆசிரியர்கள் குறித்த இலக்கிய நய பாடங்களுக்கு அல்லது இரண்டாம் மொழி தமிழ் / சிங்கள பாடங்களுக்கு  விண்ணப்பிக்க பிரத்தியேக பீ.டி.எப் இல் தரப்பட்டுள்ள விண்ணப்பம் பயன்படுத்தப்படல் வேண்டும்.

வரலாறு, வர்த்தக பாடத்திற்கு விண்ணப்பிக்கும் ஆசிரியர்கள் புவியியல், குடியியல், முயற்சியாண்மைக்கு விண்ணப்பிக்க வேண்டும் எனில், பிரத்தியேக பீ.டி.எப் இல் தரப்பட்டுள்ள விண்ணப்பம் பயன்படுத்தல் வேண்டும்.

விபரங்களும் விண்ணப்ப படிவமும்

SHARE the Knowledge

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!