නවක ගුරුභවතුන් විසින් පෞද්ගලික ලිපිගොනුවට ලබා දිය යුතු ආකෘති (විද්‍යාපීඨ)

නවක ගුරුභවතුන් විසින් පෞද්ගලික ලිපිගොනුවට ලබා දිය යුතු ආකෘති (විද්‍යාපීඨ)

 • පත්වීම් ලිපියේ ඡායා පිටපත් 01
 • පත්වීම භාරගත් ලිපිය 01
 • පත්වීම භාරගත් ලොග් සටහන 01
 • පොදු 160 – Download
 • පොදු 261
 • දිවුරුම / ප්‍රතිඥ ව  – Download
 • පොදු 278 – Download
 • පොදු 53 – Download
 • පොදු 169 – Download
 • ගුරුභවතාගේ උප්පැන්න සහතිකයේ මුල් පිටපත් 01
 • ගුරුභවතාගේ ජාතික හැදුනුම්පතේ ඡායා පිටපත් 01
 • විවාහ සහතිකයේ මුල් පිටපත් 01
 • කලත්‍රයාගේ උප්පැන්න සහතිකයේ මුල් පිටපත් 01
 • කලත්‍රයාගේ ජාතික හැදුනුම්පතේ ඡායා පිටපත් 01
 • දරුවන්ගේ උප්පැන්න සහතික වල මුල් පිටපත් 01 බැගින්
 • අ.පො.ස. (සා.පෙ.) ප්‍රතිඵල සහතිකයේ  ඡායා පිටපත් 02
 • අ.පො.ස. (උ.පෙ.) ප්‍රතිඵල සහතිකයේ ඡායා පිටපත් 02
 • විද්‍යපීඨ ලිපිගොනුව ගෙන්වා ගැනීම සදහා ඉල්ලීම් ලිපියක්
SHARE the Knowledge

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!