ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතන්ත්‍රික සමාජවදී ජනරජය හා ජපන් රජය අතර වසර 70 ක රාජ්‍යතාන්ත්‍රික සබදතාවය වෙනුවෙන් සමරු මුද්දර නිර්මාණය කිරීම.

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතන්ත්‍රික සමාජවදී ජනරජය හා ජපන් රජය අතර වසර 70 ක රාජ්‍යතාන්ත්‍රික සබදතාවස වෙනුවෙන් සමරු මුද්දර නිර්මාණය කිරීම.

SHARE the Knowledge

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!