ශ්‍රී ලාංකික ශිෂ්‍යයන්නහට අල්ලාමා ඉක්බාල් ශිෂ්‍යත්ව 2022 – පාකිස්තානු-ශ්‍රී ලංකා උසස් අධ්‍යාපන සහයෝගිතා වැඩසටහන

SHARE the Knowledge

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!