150 ஆசிரியர்கள் தேசிய கல்வி நிறுவகத்தில் இணைப்பு

 

150 ஆசிரியர்கள் தேசிய கல்வி நிறுவகத்தில் இணைப்பு

தேசிய கல்வி நிறுவகத்திற்கு தற்காலிக அடிப்படையில் 150 ஆசிரியர்களை இணைத்துக் கொள்வதற்கான நியமனக் கடிதங்கள் இன்று (19) வழங்கப்பட்டன.

தேசிய கல்வி நிறுவகத்தின் கன்னங்கரா கேட்போர் கூடத்தல் இடம்பெற்ற நிகழ்வின் போது நியமனக் கடிதங்கள் வழங்கி வைக்கப்பட்டன.

புதிய கல்விச் சீர்திருத்தப் பணிகளுக்கு பங்களிக்கும் வகையில் இவர்கள் இணைத்துக் கொள்ளப்பட்டுள்ளனர்.

இரு வருடங்களுக்கு தற்காலிக அடிப்படையில் இந்த நியமனங்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.

SHARE the Knowledge

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!