2022 ஆம் வருடத்தில் தரம் ஒன்றுக்கு மாணவர்களை உள்வாங்கல் – பிள்ளையை இனங்காணல்

2022 ஆம் வருடத்தில் தரம் ஒன்றிற்கு உள்வாங்கப்படும் சிறார்களை இனங்காண்பது தொடர்பான வேலைத்திட்டம் 2022 மார்ச் 10 ஆம் திகதியிலிருந்து ஆரம்பிக்கப்பட்டு ஏப்ரல் 1 வரை நடாத்துவதற்கு தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளதாக கல்வி அமைச்சு அறிவித்துள்ளது.

2022 தரம் ஒன்றில் கற்பிக்க உள்ள ஆசிரியை தற்போது கற்பிப்பதற்கு தடங்கல் ஏற்படாத வகையில் நாளாந்த கற்பித்தற் கடமைகளின் பின்னர் நெகிழுந்தன்மையாக இந்தச் சிறார்களை இனங்காணும் வேலைகளைச் செய்யலாம் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதற்கான போதிய காலம் வழங்கப்பட்டுள்ளதால் நாளொன்றிற்கு சில மாணவர்கள் வீதம் பாடசாலைக்கு வரவழைத்து இத்திட்டத்தை செய்யுமாறு வேண்டப்பட்டுள்ளது.

SHARE the Knowledge

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!