தேசிய பாடசாலை ஆசிரியர்கள் தொடர்பான தரவுகளை இற்றைப்படுத்தல்

தேசிய பாடசாலைகளில் கடமையாற்றும் ஆசிரியர்களின் எண்ணிக்கை தொடர்பான தகவல்களை இற்றைப்படுத்துமாறு கல்வி அமைச்சு அதிபர்களுக்கு அறிவித்துள்ளது. எதிர்வரும் ஜூன் 10 ஆம் திகதிக்கு முன்னர் தகவல்களை இற்றைப்படுத்துமாறும்

Read more
error: Content is protected !!