அரச ஊழியர்கள் வெளிநாடு செல்லல் – புதிய சுற்றுநிருபம் இன்று அமைச்சரவைக்கு

அரச ஊழியர்கள் சேவை மூப்பு மற்றும் ஓய்வூதியம் என்பவற்றுக்கு பாதிப்பு ஏற்படாத வகையில் சம்பளமற்ற விடுமுறையில் வெளிநாடு செல்வதற்கான ஏற்பாடுகள் அடங்கிய சுற்றறிக்கையை வெளியிடுவது தொடர்பான அமைச்சரவை

Read more
error: Content is protected !!