23 ஆம் திகதி பாடசாலை நடைபெற்று 24 ஆம் திகதி முதலே விடுமுறை


கல்வி அமைச்சு அண்மையில் வெளியிட்ட அறிக்கையின் படி, 23 ஆம் திகதி பாடசாலை நடைபெற்று 24 ஆம் திகதி முதலே விடுமுறை வழங்கப்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

இதன்படி, 24 ஆம் திகதி ஆரம்பமாகும் விடுமுறை ஜனவரி 2 ஆம் திகதி முடிவடைந்து 3 ஆம் திகதி பாடசாலைகள் மீள ஆரம்பமாகும். 

 

SHARE the Knowledge

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!