ஆசிரியர்களுக்கு வாரத்திற்கு 5 லீட்டர்

எதிர் வரும் முதலாம் திகதியில் இருந்து ஆசிரியர்களுக்கு வாராந்தம் ஐந்து லீற்றர் பெற்றோல் பெற்றுக்கொடுக்கப்படும்- வடக்கு மாகாண முன்மைச் செயலாளர் வடமாகாண கல்வி அமைச்சுக்கு தெரிவித்துள்ளார்.

இது ஜூலை 1 முதல் இது நடைமுறைப்படுத்தப்பட வுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது

SHARE the Knowledge

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!