වාර්ෂික ගුරු ස්ථාන මාරුවීම් සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීම – 2022/23.

වාර්ෂික ගුරු ස්ථාන මාරුවීම් සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීම – 2022/23.

සබරගමුව පළාතේ් පළාත් සභා පාසල්වල සේවය කරන ගුරුභවතුන්ගේ වාර්ෂික ගුරු ස්ථාන මාරුවීම් (කලාප තුල/ අන්තර් කලාප/අන්තර් පළාත් සහ ජාතික පාසල්) සඳහා අයදුම්පත් කැඳවනු ලැබේ.

සබරගමුව පළාත් සභාවට අයත් පාසැල්වල 2022.12.31 දිනට සේවා කාලය වසර 5 සම්කපූර්ණ කළ සෑම ගුරුභවතෙකුම ස්ථාන මාරු අයදුම්කල යුතුය.

එසේම මෙවර වාර්ෂික ගුරු ස්ථාන මාරුවීම සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීම සිතු දත්ත පද්ධතිය හරහා මාර්ගයක ක්‍රමය (Online) ඔස්සේ පමණක් සිදුකරනු ලබන බැවින් ස්ථාන මාරු අපේක්ෂා කරන සෑම ගුරුභවතෙකුම ඒ සම්බන්ධයෙන් පහත ලබාදී ඇති උපදෙස්වලට අනුකූලවම පමණක් අයදුකල යුතුය.

සම්පූර්ණ විස්තර

SHARE the Knowledge

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!