வங்கி பாதுகாப்பு நிதி ஒதுக்கத்தில் கை வைக்க அனுமதி

மிக இக்கட்டான காலகட்டத்தில் மாத்திரம் பயன்படுத்த முடியுமான வணிக வங்கிகளின் பாதுகாப்பு ஒதுக்குகளில் கைவைக்க மத்திய வங்கி அனுமதித்துள்ளது.

நாட்டில் நிலவும் நெருக்கடிக்கு மத்தியில் நாட்டின் நிதிச் சேவைகளை கொண்டு செல்லவும் கடன் வழங்கல் உள்ளிட்ட சேவைகளை நடாத்திச் செல்லவும். வணிக வங்கிகளுக்கு இந்த அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளதாக மத்திய வங்கி அறிவித்துள்ளது.

மிக இக்கட்டான காலகட்டத்தில் பயன்படுத்த முடியுமாகும் வகையில், வங்களின் இலாப நோக்க சோத்துக்களின் மீது 2.5% கட்டாய மூலதன நிதி ஒதுக்கீடு மத்திய வங்கியில் பேணப்படும். இந்த பாதுகாப்பு ஒதுக்கீட்டை நாளாந்தத் தேவைக்காகப் பயன்படுத்துவதற்கே தற்போது அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.

மூன்று வருடங்களுக்குள் மீண்டும் இத்தொகையை மீள ஒதுக்கீடு செய்வதற்கான திட்டத்தை பின்பற்ற வேண்டும் என்ற நிபந்தனையில் இது நடைமுறைப்படுத்தப்படுகிறது.

SHARE the Knowledge

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!