Declaration of Principal Service, ISA Service and Teachers Service as a Closed Service

Declaration of Principal Service, ISA Service and Teachers Service as a Closed Service
இலங்கை அதிபர் சேவை, இலங்கை ஆசிரியர் ஆலோசகர் சேவை, இலங்கை ஆசிரியர் சேவை என்பன வரைவிட்ட சேவையாகப் பிரகடனம்
ගුරුසේවය විදුහල්පති සේවය හා ගුරු උපදේශක සේවය සංවෘත සේවයක් බවට පත් කරයි 

 

SHARE the Knowledge

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!