அனுமதி அட்டையை பதிவிறக்கம் செய்தல், திருத்தம் செய்தல்

கல்விப் போதும் தராதர சாதாரண தரப் பரீட்சைக்கான அனுமதி அட்டைகளை இணையம் ஊடாக பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ள பரீட்சைத் திணைக்களம் ஏற்பாடுகளைச் செய்துள்ளது.

அனுமதி அட்டையில் ஏதேனும் மாற்றங்கள் செய்ய வேண்டுமாயின், அதனை மே மாதம் 18 ஆம் திகதி வரை மேற்கொள்ளலாம்.

ஒரு முறை மாத்திரமே மாற்றம் செய்ய முடியும் என்பதோடு பாடம், பெயர், மொழி மூலம் ஆகியவற்றில் மாத்திரமே திருத்தங்கள் மேற்கொள்ள முடியும் என்பதையும கவனிக்க

அனுமதி அட்டை பதிவிறக்கம் செய்ய – க்லிக் செய்யுங்கள்

திருத்தங்கள் மேற்கொள்ள – இங்கே க்லிக் செய்யுங்கள்

Examination Department
SHARE the Knowledge

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!