7 வருடத்திற்குள் தடைதாண்டல் பரீட்சையில் சித்தியாடையாதோர் சேவையிலிருந்து இடை நிறுத்தம்

7 வருடத்திற்குள் தடைதாண்டல் பரீட்சையில் சித்தியாடையாதோர் சேவையிலிருந்து இடை நிறுத்தப்பட தீர்மானித்துள்ளதாக உள்நாட்டு, போது நிர்வாக அமைச்சு அறிவித்துள்ளது.

Teachmore
SHARE the Knowledge

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!