පාසල් නැවත ආරම්භ කිරීම – අත්‍යවශ්‍ය ඉගෙනුම් අන්තර්ගත පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශ – ප්‍රාථමික ‍1-5 ශ්‍රේණි

පාසල් නැවත ආරම්භ කිරීම – අත්‍යවශ්‍ය ඉගෙනුම් අන්තර්ගත පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශ – ප්‍රාථමික ‍1-5 ශ්‍රේණි

1 වන ශ්‍රේණිය

2 වන ශ්‍රේණිය

3 වන ශ්‍රේණිය

4 වන ශ්‍රේණිය

5 වන ශ්‍රේණිය

SHARE the Knowledge

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!