மழை வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட பரீட்சார்த்திகளுக்கான அறிவித்தல்

மழை வெள்ளம் காரணமாக தமது பரீட்சை நிலையத்திற்கு செல்ல முடியாத மாணவர்கள் தமக்கு அருகிலுள்ள, செல்ல முடியுமான நிலையத்திற்கு சென்று பரீட்சைக்கு தோற்ற முடியும் என பரீட்சைகள் ஆணையாளர் தெரிவித்துள்ளார்.

SHARE the Knowledge

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!