பாடசாலை வளாகங்களில் மாதிரி வீட்டுத் தோட்டங்களை ஸ்தாபித்தல் திட்டம்

தேசிய உணவு உற்பத்தி நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் கீழ் பாடசாலை வளாகங்களில் மாதிரி வீட்டுத் தோட்டங்களை ஸ்தாபிப்பதற்கான நிகழ்ச்சித் திட்டத்திற்கான விபரங்களை கல்வி அமைச்சு வெளியிட்டுள்ளது.

கற்றல் பூமியிலிருந்து ஒரு கமநிலம் – தேசிய மாணவர் பயிர்ச் செய்கைப் புரட்சி

பீடிஎப் பைலை டவுண்லோட் செய்ய

SHARE the Knowledge

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!