மொடியுல் 11- அலுவலக முறை மற்றும் ஏனைய நிறுவனங்களுடன் தொடர்பாடல் உறவினைப் பேணும் போது பின்பற்ற வேண்டிய நடைமுறையும் முகாமைத்துவ தீர்மானம் மேற்கொள்ளலும்

SHARE the Knowledge

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!