யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழக உயர்பட்டப்படிப்புகள் பீடத்தின் விசேட அறிவித்தல்.

கல்வியியல் முதுமாணி (Master of Education) -2021/22 (அணி XIV) இற்குரிய மாணவர்களை தெரிவு செய்வதற்கான தெரிவுப்பரீட்சையானது 29.05.2022 அன்று மாலை 1.30 – 3.30 வரை இடம்பெறும்.

இதற்கான அறிவித்தல் கடிதங்கள் அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளன

உயர்பட்டப்படிப்புகள் பீடம்
யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழகம்

SHARE the Knowledge

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!