இலங்கை கல்வி நிர்வாக சேவை அதிகாரிகளின் வேலை நிறுத்தமும் இடைநிறுத்தம்

இலங்கை கல்வி நிர்வாக சேவை அதிகாரிகளின் வேலை நிறுத்தமும் இடைநிறுத்தப்படுகிறது.

இதனை அச்சங்கம் அறிவித்துள்ளது.

எதிர்வரும் 23 ஆம் திகதி முதல் சாதாரண தரப் பரீட்சைகளுக்கு ஒத்துழைப்பது மற்றும் இதர கடமைகளை தொடர்வதற்காக இந்த தீர்மானம் எட்டப்பட்டதாக சங்கம் அறிவித்துள்ளது.

Teachmore
SHARE the Knowledge

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!