சமூகம் தராத ஆசிரியர்களின் விடுமுறை தனிப்பட்ட விடுமுறையாக பதிய வேண்டாம்

அடுத்த வாரம் கடமைக்கு வர முடியாத ஆசிரியர்களுக்கு தனிப்பட்ட விடுமுறை பதிய வேண்டாம் என கல்வி அமைச்சு அதிபர்களை அறிவுறுத்தியுள்ளது.

கிராமப் பாடசாலைகளின் ஆசிரியர்கள் கடமைக்கு போக்குவரத்து சிரமம் காரணமாக வருகை தராவிட்டால் அவர்களுக்கு கடமை விடுமுறை பதிய வேண்டாம் என்று கல்வி அமைச்சு வெளியிட்ட

அறிவித்தலில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அதே நேரம் வாரத்தில் மூன்று தினங்கள் நடாத்துவதற்கு தீர்மானிக்கப்பட்ட நகர்ப்புறப் பாடசாலை ஆசிரிநர்கள் கடமைக்கு வருகை தராத போது, அதனை ஆசிரியரின் தனிப்பட்ட விடுமுறையாகப் பதிய வேண்டாம் என கல்வி அமைச்சின் அறிவித்தலில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

SHARE the Knowledge

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!