அனைத்து அரச ஊழியர்களுக்கும் மாதாந்தம் 5000 கொடுப்பனவு

 

அரச ஊழியர்கள் அனைவருக்கும் மாதாந்தம் 5000 ரூபா விசேட கொடுப்பனவை வழங்க அமைச்சரவைத் தீர்மானித்துள்ளது. 

இது ஜனவரி 2022 முதல் வழங்கப்படவுள்ளதாக நிதி அமைச்சர் பெஸில் ராஜபக்ச தெரிவித்துள்ளார். 

ஓய்வுதியக்கார்களும் இந்த 5000 கொடுப்பனவை ஒருவருடத்திற்கு பெற்றுக் ெகாள்ள வுள்ளதாக தெரிவித்துள்ார். 

SHARE the Knowledge

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!