அனைத்துப் பாடசாலைகளினதும் ஆரம்ப பிரிவுகள் ஆரம்பம்

 

அனைத்துப் பாடசாலைகளினதும் ஆரம்ப பிரிவுகள் எதிர்வரும் 25 ஆம் திகதி ஆரம்பமாகும் என கல்வி அமைச்சு அறிவித்துள்ளது.

SHARE the Knowledge

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!