இலங்கை ஆசிரிய கல்வியியலாளர் சேவைக்கான போட்டிப் பரீட்சை நவம்பரில்

 இலங்கை ஆசிரிய கல்வியியலாளர் சேவைக்கான போட்டிப் பரீட்சை நவம்பரில் நடைபெறும் என பரீட்சைத் திணைக்களம் அறிவித்துள்ளது. 

இப்பரீட்சை நவம்பர் 28 ஆம் திகதி 9 மாகாணங்களினதும் பிரதான நகரங்களில் நடைபெறும் என பரீட்சைத் திணைக்கள அறிவித்தலில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது


 

SHARE the Knowledge

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!