க.பொ.த சாதாரண தரம் மற்றும் உயர் தரத்திற்கான டியுசன் வகுப்புக்களை 16 ஆம் திகதி முதல் ஆரம்பிக்க அனுமதி

 க.பொ.த சாதாரண தரம் மற்றும் உயர் தரத்திற்கான டியுசன் வகுப்புக்களை 16 ஆம் திகதி முதல் ஆரம்பிக்க அனுமதி சுகாதார அமைச்சு வழங்கியுள்ளது. 

வகுப்புக்கான கொள்ளவில் 50 வீதமானவர்களை உள்ளடக்கி வகுப்புக்களை ஆரம்பிக்க அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

SHARE the Knowledge

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!