பட்டதாரிகளுக்கு மாதாந்தம் 41,000 சம்பளம்

 


அரச சேவையில் இணைத்துக்கொள்ளப்பட்டுள்ள பட்டதாரிகளுக்கு நிரந்தர நியமனம் வழங்கி, மாதாந்தம் 41,000 சம்பளம் வழங்கப்படும் என மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி மன்றங்கள் இராஜாங்க அமைச்சர் ரொசான் ரணசிங்க இன்று (24) புதன்கிழமை பாராளுமன்றத்தில் தெரிவித்தார்.

SHARE the Knowledge

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!