வெளிவாரிப் பரீட்சைகளுக்கு தோற்றுவதற்கான ஆர்வத்தை வெளிப்படுத்தல் 🎀

 

🎀  வெளிவாரிப் பரீட்சைகளுக்கு தோற்றுவதற்கான ஆர்வத்தை வெளிப்படுத்தல்  🎀 

• கலை முதற் தேர்வு, கலைமாணித் தேர்வு 

பகுதி – I, பகுதி – II (இறுதிச் சந்தர்ப்பம்)

• வணிக முதற் தேர்வு, இரண்டாம் தேர்வு, மூன்றாம் தேர்வு, நான்காம் தேர்வு  (புதிய பாடத்திட்டம்) (இறுதிச் சந்தர்ப்பம்)

• வணிக முதற் தேர்வு, வணிகமாணி – பகுதி – I, பகுதி – II, பகுதி – III  (பழைய பாடத்திட்டம்) (இறுதிச் சந்தர்ப்பம்)

• இசைமாணி / நடனமாணி முதலாம், இரண்டாம் , மூன்றாம் , நான்காம் வருடத்தேர்வு

 (இறுதிச் சந்தர்ப்பம்)

மேலதிக விபரங்களுக்கு : http://www.codl.jfn.ac.lk/?p=4293

SHARE the Knowledge

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!