පාසල් නැවත ආරම්භ කිරීම – අත්‍යවශ්‍ය ඉගෙනුම් අන්තර්ගත පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශ – ප්‍රාථමික ‍1-5 ශ්‍රේණි

 

පාසල් නැවත ආරම්භ කිරීම – අත්‍යවශ්‍ය ඉගෙනුම් අන්තර්ගත පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශ – ප්‍රාථමික ‍1-5 ශ්‍රේණි

ලිපිය මෙතනින් බාගත කරන්න

1 වන ශ්‍රේණීය

2 වන ශ්‍රේණීය

3 වන ශ්‍රේණීය​​

4 වන ශ්‍රේණීය

5 වන ශ්‍රේණීය

SHARE the Knowledge

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!