வலயங்களுக்கிடையிலான வருடாந்த ஆசிரியர் இடமாற்றம் – கிழக்கு மாகாணம்

கிழக்கு மாகாணத்தின் வலயங்களுக்கு இடையிலான வருடாந்த ஆசிரியர் இடமாற்றத்திற்கான விண்ணப்பம் கோரப்பட்டுள்ளது.

  • விபரங்கள்- CLICK HERE
  • மாதிரி விண்ணப்பம் – CLICK HERE
  • மாகாணப் பணிப்பாளரின் அறிவித்தல் – CLICK HERE
  • மாகாணப் பணிப்பாளரின் அறவித்தல் 2 – CLICK HERE
  • இறுதித் திகதி – 31.07.2022

SHARE the Knowledge

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!