டீசலின் விலை குறைப்பு

டீசலின் விலை மாத்திரம் 10 ரூபாவினால் குறைக்கப்பட்டுள்ளது. ஏனைய வகை எரிபொருள்களின் விலையில் மாற்றமில்லை.

Teachmore

SHARE the Knowledge

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!