පාසල් නැවත ආරම්භ කිරීම – අත්‍යවශ්‍ය ඉගෙනුම් අන්තර්ගත පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශ – ‍6 – 11 ශ්‍රේණි

6 ශ්‍රේණිය විෂයයන් පහතින් භාගත කරන්න

බුද්ධ ධර්මය

කතෝලික ධර්මය

ක්‍රිස්තියානි ධර්මය

පුරවැසි අධ්‍යාපනය

නර්තනය

භුගෝල විද්‍යාව

ඉතිහාසය

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

ගණිතය

ප්‍රායෝගික තාක්ෂණ කුසලතා

විද්‍යාව

සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය

​​7 ශ්‍රේණිය විෂයයන් පහතින් භාගත කරන්න

බුද්ධ ධර්මය

කතෝලික ධර්මය

ක්‍රිස්තියානි ධර්මය

පුරවැසි අධ්‍යාපනය

නර්තනය

භුගෝල විද්‍යාව

ඉතිහාසය

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

ගණිතය

ප්‍රායෝගික තාක්ෂණ කුසලතා

විද්‍යාව

සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය

​​8 ශ්‍රේණිය විෂයයන් පහතින් භාගත කරන්න

බුද්ධ ධර්මය

කතෝලික ධර්මය

ක්‍රිස්තියානි ධර්මය

පුරවැසි අධ්‍යාපනය

නර්තනය

භුගෝල විද්‍යාව

සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය

ඉතිහාසය

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

ගණිතය

ප්‍රායෝගික තාක්ෂණ කුසලතා

විද්‍යාව

සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය

9 ශ්‍රේණිය විෂයයන් පහතින් භාගත කරන්න

බුද්ධ ධර්මය

කතෝලික ධර්මය

ක්‍රිස්තියානි ධර්මය

පුරවැසි අධ්‍යාපනය

නර්තනය

භුගෝල විද්‍යාව

ඉතිහාසය

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

ගණිතය

ප්‍රායෝගික තාක්ෂණ කුසලතා

විද්‍යාව

සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය​​

10 ශ්‍රේණිය විෂයයන් පහතින් භාගත කරන්න

බුද්ධ ධර්මය

කතෝලික ධර්මය

ක්‍රිස්තියානි ධර්මය

11 ශ්‍රේණිය විෂයයන් පහතින් භාගත කරන්න

බුද්ධ ධර්මය

කතෝලික ධර්මය

ක්‍රිස්තියානි ධර්මය

SHARE the Knowledge

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!