ஆசிரியர்கள், அதிபர்கள், ஆசிரிய ஆலோசகர்களின் சம்பள மாற்ற

රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛ අංක 03/2016 (iv) අනුව 2022.01.01 දින සිට ගුරුවරුන්, විදුහල්පතිවරුන් සහ ගුරු උපදේශකවරුන්ගේ වැටුප් වෙනස්වීම් විස්තර –
අන්බු ජවහර්ෂා විසින්

03/2016(iv)ஆம் இலக்க அரச நிருவாக சுற்றறிக்கைபடி 01.01.2022 முதல் ஆசிரியர்,அதிபர்,ஆசிரிய ஆலோசகர்களின் சம்பள மாற்ற விபரங்கள் –
தயாரிப்பு அன்பு ஜவஹர்ஷா

Salary Changes of Teachers, Principals and ISAs as per Public Administration Circular No. 03/2016 (iv) from 01.01.2022 –
Charts by: Anbu Jawaharsha

 

SHARE the Knowledge

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!