மொரடுவ பல்கலைக்கழகத்தில்போதுமான நிதியின்றி scopus turnitin சந்தாக்களை புதுப்பிக்க முடியவில்லை

மொரடுவ பல்கலைக்கழகத்தின் போதுமான நிதி குறிப்பாக அமெரிக்க டொலர் இன்றி ஆய்வுப் பணி மற்றும் உசாத்துணையிடல்களுக்குப் பயன்படுத்தப்படும் scopus turnitin ஆகிய மொன்பொருள்களுக்கான புதிய வருடத்திற்கான சந்தாக்களைப் புதுப்பிக்க முடியவில்லை என பல்கலைக்கழகத்தின் நூலகர் அறிவித்துள்ளார்.

SHARE the Knowledge

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!