අභ්‍යාසලාභී උපාධිධාරීන් රැකියාගත කිරීමේ වැඩසටහන යටතේ ගුරු පුරප්පාඩු සඳහා බඳවා ගැනීම – 2022

අභ්‍යාසලාභී උපාධිධාරීන් රැකියාගත කිරිමේ වැඩසටහන” යටතේ බඳවා ගත් උපාධිධාරීන් හා ඩිප්ලෝමාධාරීන් ඌව පළාත් සභාවට අයත් සිංහල හා දෙමළ මාධ්‍ය පාසල්වල පවතින ගුරු පුරප්පාඩු සඳහා බඳවා ගැනීම – අයදුම්පත් කැඳවීමේ අවසාන දිනය – 2022.08.22 දින වේ.

 නිවේදනය (සිංහල මාධ්‍යය) භාගත කරන්න

 අයදුම්පත (සිංහල මාධ්‍යය) භාගත කරන්න

 නිවේදනය හා අයදුම්පත (දෙමළ මාධ්‍යය) භාගත කරන්න

 සිංහල මාධ්‍යය ගුරු පුරප්පාඩු ලේඛනයේ සාරාංශය භාගත කරන්න

 දෙමළ මාධ්‍යය ගුරු පුරප්පාඩු ලේඛනයේ සාරාංශය භාගත කරන්න

 සිංහල මාධ්‍යය පාසල්වල ගුරු පුරප්පාඩු ලේඛනය භාගත කරන්න

 දෙමළ මාධ්‍යය පාසල්වල ගුරු පුරප්පාඩු ලේඛනය භාගත කරන්න

SHARE the Knowledge

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!