மே 4 ஆம் திகதி நியமனம்

தேசிய கல்வியியல் கல்லூரிகளின் 2017-2019 டிப்ளோமாதாரிகளுக்கு மே மாதம் 4 ஆம் திகதி அமுலாகும் வகையில் நியமனம் வழங்குவதாக வழங்கப்பட்ட உறுதி மொழியை அடுத்து அவர்களது போராட்டம் கைவிடப்பட்டுள்ளது.

கல்வி அமைச்சுக்கு முன்னால் திரண்ட ஆசிரியர்கள் நியமனத் திகதியை அறிவிக்கும் வரை போராடுவதாக அறிவித்தனர்.

அதனை அடுத்து இடம்பெற்ற பேச்சுவார்தையில் கல்வி அமைச்சின் மேலதிக செயலாளர் பீ.ேக. எஸ். சுபோதினி ஒப்பிமிட்டு வழங்கிய உறுதி மொழிக் கடிதத்தை அடுத்து போராட்டம் கைவிடப்பட்டதாக ஏற்பாட்டாளர்கள் அறிவித்தனர்.

Teachmore
SHARE the Knowledge

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!