அதிபர் சேவை தரம் 2 -11 மற்றும் தரம் 3 ஆகியோருக்கு அமைச்சரவைத் தீர்மானத்திற்கு அமைய பதவியுயர்வு வழங்கல் – மிகை ஊழியர் சேவை அடிப்படையில்

அதிபர் சேவை தரம் 2 -11 மற்றும் தரம் 3 ஆகியோருக்கு அமைச்சரவைத் தீர்மானத்திற்கு அமைய பதவியுயர்வு வழங்குதவற்கு கல்வி அமைச்சு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டுள்ளது.

இல 12/1101/530/35 ஆம் இலக்க 2012.08.08 ஆம் திகதி தீர்மானத்திற்கு ஏற்ப அதிபர் சேவை தரம் 2 -11 மற்றும் தரம் 3 ஆகியோருக்கு 2021.11.23 ஆம் திகதி மற்றும் இலக்கம் 21/1824/308/139 ஆம் இலக்கம் கொண்ட அமைச்சரவைத் தீர்மானத்திற்கும் மற்றும் அது தொடர்பாக அரச சேவை ஆணைக்குழுவின் செயலாளரின் 2022.06.02 கடிதத்தின் படி, பதவியுயர்வு வழங்குதற்கு விண்ணப்பம் கோரப்பட்டுள்ளது.

இது அதிசேவை (சிங்கள சொல்) மிகை ஊழியர் சேவை அடிப்படையில் அடிப்படையில் வழங்குவதற்கு தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது.

SHARE the Knowledge

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!